ادبیات و مبانی نظری سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
ادبیات و مبانی نظری سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان
فهرست مطالب
موضوع صفحه
تعاريف واژه ها 3
تعاريف و نظريه هاي ارزشيابي 4
اهميت ارزشيابي در كشورهاي مختلف جهان 7
اهميت ارزشيابي در مديريت 8
اهميت ارزشيابي در برنامه ريزي و تصميم گيري 8
اهميت ارزشيابي مشاغل 9
اهميت ارزشيابي عملكرد ياشايستگي كاركنان براي سازمان 9
دلايل استفاده از ارزشيابي عملكرد 10
دوره ارزشيابي 11
چه كساني ارزشيابي را انجام مي دهند 12
اجراي ارزشيابي 19
مسير تاريخي ارزيابي 20
اهداف ارزيابي عملكرد 21
مشكل ارزيابي مديريت 23
انتخاب معيار ارزيابي 24
شيوه هاي استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد 25
اطلاعات مربوط به ارزيابي عملكرد را از چه منابعي به دست آوريم ؟ 30
آگاه كردن كاركنان از نتايج ارزيابي عملكرد شغلي 33
انحرافات در ارزشيابي كاركنان 40
فنون و روش هاي ارزشيابي 41
فرآيند ارزشيابي 47
محاسن ارزيابي شايستگي كاركنان 51
ارزشيابي از نظر اسلام 52
تاريخچه ارزشيابي عملكرد كاركنان 54
آشنائي با طرح ارزشيابي كاركنان دولت 58
شاخص هاي ارزشيابي 62

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش
تعاريف واژه ها :
ارزشيابي : عبارتست از سنجش ميزان تلاش و حدود موفقيت كارمند در اجراي وظايف شغلي و تكاليف رفتاري مورد انتظار . (طرح ارزشيابي كاركنان دولت ،1372.ص 11)
ارزشيابي كاركنان :عبارت است از مراحل رسمي به منظور سنجش و مطلع نمودن كاركنان در مورد نحوه انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله و صفات،خصوصيات وويژگيهاي موردنظر و همچنين شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان جهت رشد و شكوفايي در ابعاد مختلف .(ابطحي،سيد حسين،اسفند 1373،ص 167)
عملكرد : عبارتست از به نتيجه رساندن وظايفي كه سازمان بر عهده نيروي انساني خود محول نموده است را گويند .
شايستگي : عبارت است از انطباق عملكرد و رفتار كاركنان بر وظايف شغلي و الگوي رفتاري مورد انتظار از وي . (همان منبع .ص18)
دوره ارزشيابي : دوره ارزشيابي از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد . (همان منبع .ص 21)
زمان تكميل فرم ارزشيابي : زمان تكميل فرم ارزشيابي در فاصله زماني بهمن ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد . (سازمان امور اداري و استخدامي كشور.1367.ص5)
ارزشيابي كنندگان :
سرپرست بلا فصل مستخدم مسئولي است كه از لحاظ سطح سازمان حداقل رئيس اداره بوده ، مسئوليت ارجاع كار به مستخدم را بعهده داشته و كارهاي انجام شده وي را بررسي و كنترل مي كند . (سازمان امور اداري و استخدامي كشور،1367.ص5)
ارزشيابي كننده : ارزشيابي كننده سرپرست بلافصل كارمند محسوب مي شود . (دفتر بازرسي ، ارزشيابي و رسيدگي به شكايات ، 1373 ، ص 12)
رئيس مستقيم سرپرست بلا فصل : مسئولي است كه از لحاظ سازماني مسئوليت كارهاي سرپرست بلا فصل مستخدم را بر عهده دارد . (طرح ارزشيابي كاركنان دولت .1372.ص22)
ارزشيابي شونده : مستخدمي است كه در طي دوره ارزشيابي حداقل شش ماه بخدمت اشتغال داشته باشد . ( همان منبع.ص22)
تعاريف و نظريه هاي ارزشيابي :
واژه هاي ارزيابي (Rating) ، ارزيابي لياقت (Merit Rating) ، ارزشيابي كار (Approsial) ، ارزشيابي عملكرد (Performance Apprasial) ، ارزشيابي كاركنان (persounel Evalation) همگي در مبحث ارزيابي منابع انساني به كار برده مي شدند و تعاريف مختلف ومتنوعي از سوي صاحبان نظر بيان شده است . (دعائي ،‌1374 ، ص 200)
تعاريف زير دقيقا از زبان صاحب نظران مطرح مي شوند :
-ارزشيابي كاركنان يكي از موثرترين ابزارهاي ارتقاء كارآمدي و توانمندي و بهسازي نيروي انساني است به اطلاعاتي كه از طريق ارزشيابي دقيق عملكرد نيروي انساني بدست مي آيد . برنامه ريزي شغلي ، تصميمات اداري ، تشويقات و تبليغات از مباني مؤثق و قابل دفاع برخوردار مي شود و در نتيجه ضابطه شايستگي در وضعيت خدمتي و سرنوشت اداري كاركنان بكار گرفته شده كلا مناسبات منطقي و عادلانه در سازمانها حاكم خواهد شد . (مهدويان ، 1370 ، ص 150)

فهرست منابع تحقیق و پژوهش

1. آذر،عادل ومؤمني ،منصور،1377،آمار و كاربرد آن درمديريت،چاپ اول ،تهران :سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت )
2. ابطحي،سيدحسين،1373،مديريت منابع انساني،مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور
3. ايران نژادپاريزي ،مهدي ،1378،روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ،چاپ اول ،نشر مديران
4. اردبيلي،يوسف ،1375،روشهاي ارزشيابي دربخش دولتي و غيردولتي ايران ،چاپ اول،تهران :انتشارات بعثت .
5. اثني عشري،معصوم ،(1375)،بررسي نگرش معلمان مدارس تهران نسبت به فرآيندنظام ارزيابي عملكرد در پايان نامه فوق ليسانس ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشكده علوم تربيتي.
6. توحيدي ،خليل ،(1375)،نظارت و ارزشيابي كارآئي وعملكردسازمانهاگامي مهم در مسيربهره وري،فصل نامه مديريت دولتي شماره 34،33.
7. حاجي شريف ،محمود،(1371)،ارزيابي در مديريت نيروي انساني ،چاپ اول ،تهران : انتشارات واحدآموزش نيروي انساني ، مجتمع سيمان آبيك
8. حسيني ،سيد محمود،(1367)،نقطه نظرهاي اسلامي در مديريت اموراستخدامي ،تهران:موسسه اسلامي ابجد.
9. حضرت علي (ع )،1375،نهج البلاغه،ترجمه دكتراسدا…مشير،چاپ پنجم،دفتر نشرفرهنگ اسلامي.
10. دسلر،گري ،(1378 )،مباني مديريت منابع انساني،(چاپ اول)،مترجمان پارسايان ،علي واعرابي ،سيد محمد،تهران :دفتر پژوهش هاي فرهنگي
11. دعائي،حبيب ا…،(1374)،مديريت منابع انساني ،انتشارات مشهد.
12. دلاور ،علي ،(1378)،مباني نظري و علمي پژوهشي در علوم انساني ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات رشد
13. 1دلاور ،علي ،(1380)،روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ،چاپ دهم ،تهران :نشر ويرايش.
14. ضرورت و اهميت ارزشيابي ،وزارت نيرو(1374)،دفتر برنامه ريزي نيروي انساني معاونت سازندگي و آموزش
15. روشهاي ارزشيابي كاركنان ،وزارت نيرو(1374)،دفتر برنامه ريزي نيروي انساني معاونت سازندگي و آموزش
16. جزني ،نسرين ،(1375)،مديريت منابع انساني ،چاپ اول ،تهران :نشر ني
17. جاسبي ،عبدا…،(1371)،اصول و مباني مديريت ،انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.
18. جزوه اولين كنفرانس مديريت منابع انساني درصنعت آب و برق ،(1375)،چاپ اول،چاپ خوشه .
19. خاكي ،غلامرضا،(1378)،روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي،چاپ اول،تهران :مركزتحقيقات علمي كشور
20. سبحان اللهي ،محمد علي (تابستان 1379)،معيارهاي اندازه گيري عملكرد،فصلنامه مديريت و توسعه ،شماره 5
21. سعادت ،اسفنديار ،(1375)،مديريت منابع انساني ،چاپ اول ،تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت ).
22. سازمان اموراداري و استخدامي كشور (1372)،طرح ارزشيابي كاركنان دولت ،چاپ دوم ،تهران :سازمان معين ادارات .
23. ساعتچي ،محمود،(1377)،روانشناسي بهره وري ،چاپ دوم ،تهران :موسسه نشر ويرايش .
24. سنجري ،احمد رضا،(1373)،روش خود ارزيابي استاد(معلم)،فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش شماره 12.
25. صالحي ،هوشنگ ،(1373)،بررسي و تجزيه تحليل سيستم ارزشيابي عملكرد دولت در دانشگاه اصفهان ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،اصفهان :دانشكده علوم اداري .
26. صفوي،امان ا…،(1373)،كلياتي درباره ارزشيابي و كاربرد آن در تصميم گيري،فصل نامه مديريت
27. هومن ،حيدر علي ،(1378)،راهنمائي تدوين و گزارش پژوهشي ،رساله و پايان نامه تحصيلي ،چاپ اول ،نشر پارسا.
28. مقيمي ،سيد محمد،(1380)،منشور مديريت ،چاپ اول ،تهران :موسسه كتاب مهربان نشر.
29. مهدويان ،اكبر،(1369)،ارزشيابي عملكرد شايستگي مبتني بر كار و رفتار مديران ،انتشارات مركز آموزش دولتي.
30. مير سپاسي ،ناصر ،(1369)،مديريت منابع انساني و روابط كار ،تهران :انتشارت شروين .
31. مجله تدبير ،(1380)،شماره 114و112
32. منشي زاده نائيني،مسعود،(1373)،تجزيه و تحليل فرمهاي ارزشيابي و آثارآن بر عملكرد و رضايت شغلي معلمان مشهد،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم انساني تربيت مدرس.
33. علوي ،سيد امين ا…،(1378)،مطالعه تطبيقي در زمينه ارزشيابي كاركنان در چند كشور نمونه ،مجموعه مقالات مركز آموزش مديريت دولتي ،مجموعه شانزدهم .
34. كراتيس ،(1354)،طرق و شيوه هاي ارزشيابي كارمندان ،ترجمه شيروان ،عباس ،بنگاه ترجمه نشر كتاب .
35. كاظمي ،بابك ،(1370)،مديريت امور كاركنان ،چاپ اول ،انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1044 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: WORD

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:98 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فرمت فایل اصلی پایان نامه : word
    حجم فایل زیپ : 99 KB
    تعداد کل صفحات : 66+ 3 صفحه